PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE.
 
 
 
   
 
 
 

Plavi kamen 1 kg Plavi kamen 2 kg Plavi kamen 5 kg
 
 

Bakar (II) Sulfat Pentrahidrat ili Plavi kamen ili Kuprisulfat ili Copper Sulfat

Hemiska formula: CuSO4
CAS br: 7758-99-8
UN br: 3077

Bakar (II) sulfat je neorgansko hemijsko jedinjenje, hemijske formule CuSO4, gde je oksidacioni broj bakra +2. Poznato je još i pod nazivom plavi kamen i predstavlja najvažniju so bakra.

Dobijanje

Plavi kamen se može dobiti na nekoliko načina:

  • Otpaci bakra zagrevanjem sa sumporom u plamenoj peći daje bakar(I) sulfid, koji se na vazduhu oksiduje u sulfat.
  • Može se dobiti i raspršavanjem razblažene sumporne kiseline na bakarne otpatke u tornju obloženom olovom, uz prisustvo vazduha:
    2Cu + 2H2SO4 + O2 -----> 2CuSO4 + 2H2O
  • Dobija se i prženjem sulfidnih ruda bakra, pri čemu se bakar, ali i prisutno gvožđe oksiduju, pa se razdvajaju uz pomoć sumporne kiseline. Ipak, razdvajanje nije potpuno, pa plavi kamen sadrži i primese ovog drugog oksida.
  • Čist sulfat se dobija u laboratoriji reakcijom kuprioksida sa sumpornom kiselinom, a potom kristalizacijom.

   
Fizička i hemijska svojstva

Anhidrovana so je vrlo higroskopna, što se inače i koristi za dokazivanje malih količina vode. Može se dobiti zagrevanjem na iznad 230 °C, kada plavi kamen izgubi vodu. Na temperaturi od 340 °C gradi se bazni sulfat, a iznad 650 °C se raspada na oksid. Na sobnoj temperaturi poznat je pentahidrat plave boje, lako rastvorljiv u vodi. Na 15 °C u 100 grama vode se rastvara 32,9 grama sulfata.

Primena

Plavi kamen se upotrebljava u raznim oblastima ljudskog delovanja; u galvanostegiji, u električnim baterijama, u industriji boja, posebno izradu zelenih pigmenata, ali i u štampanju pamučnih tkanina, za impregnaciju drveta, a pomešan sa krečnim mlekom, upotrebljava se i kao fungicid.

PRE PRIPREME SREDSTAVA ZA ZASTITU BILJA OBAVEZNO PROCITATI ETIKETU I PRATECE UPUSTVO!

Protektivno fungicid, (kristali) koristi se za pripremanje bordovske čorbe, koja se spravlja od 1 kg plavog kamena + 0.5 kg negašenog kreča ili 1 kilograma gašenog kreča rastvorenog u 100 litara vode.

PRIPREMA BORDOVSKE ČORBE:  Može se preventivno upotrebiti za suzbijanje sledećih bolesti: Čađave pegavosti lišća; krastavosti plodova jabuke i kruške; šupljikavosti lišća koštičavog voća i kovrdžavosti lišća breskve; plemenjača vinove loze, krompira, paradajza, luka, kupusnjača i pegavosti celera u koncentraciji 1,0 – 1,5% odnosno 100-150g u 10 lit. vode; crnog raka jabuke i plemenjača hmelja u koncentraciji 1,5-2% odnosno 150-200g u 10 lit. vode.

Tretiranje se obavlja standardnom opremom sa zemlje. Tretiranje iz vazduha nije dozvoljeno!


25 kg.


Hemijska formula CuSO4
Molarna masa 159.61 g/mol (anhidrovan), 249.68 g/mol (pentahidrat)
Agregatno stanje plava kristalna supstanca (pentahidrat), prljavobeli prah (anhidrovan)
Gustina 3.60 g/cm3 (anhidrovan), 2.284 g/cm3 (pentahidrat)
Tačka topljenja 110 °C (−4H2O), 150 °C (423 K) (−5H2O), < 650 °C raspada se
Rastvorljivost u vodi 31.6 g/100 ml (0 °C)
Kristalna rešetka/struktura triklinična sistema
Geometrija molekula oktaedar
Standardna molarna entropija (So298) 109.05 J K−1 mol−1
EU klasifikacija (DSD) Opasan po zdravlje (Xn), Iritant (Xi), Opasan za životnu sredinu (N)
R-oznake R22, R36/38, R50/53
S-oznake (S2),S22, S60, S61
Tačka paljenja Ne gori

Tagovi: BAKAR SULFAT, PENTAHIDRAT, PLAVI KAMEN, COPPER SULFATE, KUPRISULFAT, KRISTALI,
 
 

Copyright © 2004 GRAM
11070 Novi Beograd
Bul. Arsenija Carnojevica 155/24
Srbija
Tel/fax: + 381 (0)11 21 44 115
Mob:
+ 381 (0)65 21 44 115, (0)63 309 264
E-mail: office@gram.rs
www.gram.rs
www.antifriz.co.rs
www.kombi-prevoz-transport-robe.rs